PORTAL OGŁOSZEŃ TOWARZYSKICH
ekskluzywnych

BIORYTMY GRUPOWE

Osoba (01): , Data ur.:
Osoba (02): , Data ur.:
Osoba (03): , Data ur.:
Osoba (04): , Data ur.:
Osoba (05): , Data ur.:
Osoba (06): , Data ur.:
Osoba (07): , Data ur.:
Osoba (08): , Data ur.:
Osoba (09): , Data ur.:
Osoba (10): , Data ur.:
Osoba (11): , Data ur.:
Osoba (12): , Data ur.:

Możesz wpisać do 12 osób... , min. 3 osobyDEFINICJE I OBJAŚNIENIA DLA BIORYTMÓW GRUPOWYCH:

Poziom zgodności partnerskiej (powinowactwa):
Ponieważ faza dodatnia biorytmu ma zupełnie odmienny charakter niż faza ujemna, jeśli więc w aspekcie danego biorytmu dla dwóch osób fazy te są przeciwne, wówczas występuje dysharmonia we wzajemnej aktywności, we współdziałaniu, zrozumieniu, itp. Podobnie będzie wyglądać systuacja, kiedy widać wyraźny indywidualny charakter danego rytmu u jednej osoby, podczas gdy w grupie dominuje skupienie aktywności w innym okresie. Taka systuacja będzie procentować dysonansem i skłonnością do izolacji i unikania kontaktów pomiędzy daną osobą a grupą. Na ogół występuje to na polu biorytmów jednego rodzaju, np. fizycznego.

Wykres biorytmów grupowych fizycznych:
Należy zwrócić szczególną uwagę na okolice wierzchołków oraz nizin poszczególnych wykresów oraz na równomierność ich rozmieszczenia. Jeśli np. jest to grupa osób pracujących fizycznie oraz w jednym okresie przypada większość wierzchołkowych części wykresów, w innych zaś jest nagromadzenie części nizinnych, wtedy taka grupa będzie wykazywać dużą aktywność fizyczną w jednym okresie, w innym zaś małą. Jeśli np. jest to firma, która musi wykazywać pewną minimalną aktywność w ciągu każdego dnia roboczego, wtedy taka sytuacja będzie niekorzystna. Chyba, że przedsiębiorca potrafi dostosować harmonogram działań do biodiagramu aktywności grupy. Natomiast większa równomierność rozłożenia wierzchołków poszczególnych osobowych wykresów będzie sprzyjać bardziej wyrównanej zdolności grupy do aktywności fizycznej.

Zgodność fizyczna:
Jest to zgodność w zakresie aktywności fizycznej (cielesnej). Niski poziom tej zgodności może przejawiać się np. w tym, że podczas gdy u jedenego z partnerów występuje skłonność i chęć do zwiększonego wysiłku fizycznego, u drugiego z nich występuje wtedy potrzeba odpoczynku i niechęć do jakiegokolwiek wysiłku fizycznego. Może to również objawić się na płaszczyźnie wzajemnej empatii, a także seksualnej w partnerskich kontaktach, szczególnie gdy zgodność emocjonalna jest również niska.

Wykres biorytmów grupowych emocjonalnych:
Podobnie jak w przypadku biodiagramu fizycznego, większa równomierność rozłożenia wierzchołków wykresów osobowych będzie sprzyjać bardziej równomiernej zdolności grupy do aktywności natury emocjonalnej. Taka systuacja jest wysoce polecana np. w zespole sprzedawców lub biurze obsługi klienta, wówczas zawsze się znajdą w grupie osoby, które będą miały nastawienie najbardziej empatyczne i bedą wykazywały się w grupie dużą komunikatywnością. Jest to wysoce pożądane tam, gdzie mamy doczynienia z obsługą klienta, kiedy nie ma możliwości przewidzenia ile przyjdzie w danym dniu klientów i jacy to będą klienci.

Zgodność emocjonalna (psychiczna):
Wysoki poziom tej zgodności przejawia się na płaszczyźnie wzajemnego zrozumienia (można by powiedzieć: bez słów). Jest to wysoki poziom empatii, doskonałego nastroju, pogody ducha i spontaniczności pomiędzy dwiema osobami lub osobą a grupą, jeśli biorytmy indywidualne są w fazie dodatniej. Natomiast w ujemnej fazie, gdy zaistnieją tendencje do pasywności i pesymizmu, z depresją włącznie, wtedy występuje wzajemne zrozumienie zachowania partnerów lub w zespole ludzi, ponieważ osoby te reagują na bodźce w podobny sposób.
Niski poziom tej zgodności może przejawiać się jako wzajemna niechęć, często poparta złym humorem, niezrozumieniem, apatią. W kontaktach intymnych może to objawić się również na płaszczyźnie seksualnej, tym bardziej jeśli poziom zgodności rytmów fizycznych jest również niski.

Wykres biorytmów grupowych intelektualnych:
W myśl tej samej zasady jak w przypadku wykresów dla aktywności fizycznej i emocjonalnej, na wykresie tym nierównomierne rozłożenie wierzchołków wykresów osobowych będzie świadczyło o mało stabilnej pracy umysłowej grupy w funkcji czasu. Będą okresy, kiedy grupa będzia miała niską zdolność twórczą oraz okresy, kiedy ta zdolność będzie wysoka. Równomierne rozłożenie tej aktywności będzie sprzyjać równomiernej zdolnośći zespołu do działań twórczych. A taka sytuacja jest wysoce pożądana kiedy np. grupa projektowa wykonuje terminowe zadania (lub poprawki) i ma na ich realizację tylko parę dni czasu.

Zgodność intelektualna:
Wysoki poziom tej zgodności skutkuje m.in. płaszczyźnie wzajemnej harmonii w myśleniu, w planowaniu wspólnych działań i podziału obowiązków, Również jeśli osoby są zaangażowane w pracę twórczą, występuje wtedy pogłębienie wzajemnej współpracy, jednomyślność i mniejsza tendencja do powstawania konfliktów. Niski poziom tej zgodności prowadzi do braku harmonii w myśleniu, z tendencją do powstawania konfliktów, wzajemna współpraca i osiągnięcie jednomyślności mogą być utrudnione.

Wykres biorytmów grupowych emocjonalno-intelektualnych:
Ze względu na to, że jest to wykres wypadkowy dla aktywności emocjonalnej i umysłowej, ma on nieco inny charakter od pozostałych. Jednakże pozostają w mocy powyższe stwierdzenia dotyczące równomiernego rozłożenia wierzchołków wykresów osobowych. Jednakże z uwagi na tzw. efekt zdudnienia drgań o różnym okresie periodyczności, amplituda wahań dla poszczególnych osób będzie ulegać okresowym zmianom. Czasookres, gdzie występuje skupienie wierzchołków wykresów osobowych, będzie szczególnie korzystny tam gdzie pożądana jest kreatywność twórcza oraz wysoka komunikatywność zespołu, np. w przypadku zespołu projektowego, gdzie występuje częsta komunikacja pomiędzy członkami zespołu w celu np. konsultacji i wzajemnej koordynacji działań. Czasookres, gdzie będą dominować nisze wykresów osobowych, będzie niekorzystny dla takiego zespołu.

Zgodność emocjonalno-intelektualna:
Wysoki poziom tej zgodności skutkuje m.in. wysokim komfortem stosunków międzyludzkich, bardzo dobrą komunikatywnością i zrozumieniem pomiędzy członkami zespołu. Słaba zgodność może prowdzić do wzajemnego niezrozumienia a nawet powstawania konfliktów.

Zgodność uśredniona:
Jest to średnia wartość zgodności partnerskiej z biorytmów: fizycznego, emocjonalnego i intelektualnego. Wskazuje na ogólny poziom dopasowania / zgrania zespołu osób. Przy niskim poziomie występuje słaba płaszczyzna porozumienia i komunikatywności grupowej. W skarjnym przypadku osoby mogą oni odnosić wrażenie, że są jakbyz różnych światów. Płaszczyzna porozumienia między takimi osobami jest znikoma. W przypadku kontaktów partnerskich mogą występować pewne wyjątki - patrz: Zgodności seksualna warunkowa.


OGÓLNE DEFINICJE I OBJAŚNIENIA DLA BIORYTMÓW:

-- biorytm fizyczny, -- biorytm emocjonalny (psychiczny), -- biorytm intelektualny

Biorytmy są odzwierciedleniem naturalnych rytmów biologicznych człowieka. Istnieją trzy podstawowe rytmy biologiczne: fizyczny, emocjonalny i intelektualny. Rytmy te inicjują się w momencie narodzenia i cechują się wyjątkową stabilnością, Rytm fizyczny występuje z periodycznością 23 dni, rytm emocjonalny z periodycznością 28 dni i rytm intelektualny z periodycznością 33 dni. Jednakże periodyczność tychże rytmów może zostać zakłócona wskutek jakieś aktualnie przebywanej choroby. Niemniej jednak istnieje naturalna skłonność organizmu do powrotu do pierwotnej periodyczności rytmów po ustąpieniu choroby.
Naturalna periodyczność rytmów może również zostać zakłócona wskutek systematycznego forsowania słabości organizmu i wymuszania na siłę aktywności w okresie występowania tychże okresów słabości. Systematyczne forsowanie okresów słabej aktywności biologicznej może doprowadzić do stanów chronicznego zmęczenia. Zaś dostosowanie trybu życia do zmiennej aktywności biologicznej może prowadzić do ogólnej poprawy zdrowia i zwiększenia energii życiowej u danej osoby.
W okresach odpowiadających niżom na wykresie aktywności istnieje naturalna tendencja do pasywności, "ładowania akumulatorów". Okresy takie nie sprzyjają dużym wysiłkom o charakterze danego rytmu biologicznego.
W okresach zaś odpowiadających wyżom występuje skłonność organizmu do zwiększonej aktywności na polu danego rytmu biologicznego. Warto tę sposobność świadomie wykorzystać do osiągnięcia większej harmonii w życiu oraz do łatwiejszego odnoszenia sukcesów.

Okresy aktywności (wyżu):
Jeśli dany rytm osiąga wartość bliską wartości maksymalnej, jest to odzwierciedleniem wysokiej wartości energii życiowej, odpowiednio: fizycznej, emocjonalnej lub intelektualnej. Zalecane jest wykorzystanie tej aktywności do łatwiejszego osiągnięcia zamierzonych rezultatów, szczególnie na polu aktywności danego rytmu.

Okresy słabości (niżu):
Jest to okres, w którym organizm regeneruje swoje siły życiowe. W związku z tym nie jest zalecane forsowanie sztucznej aktywności w tym okresie.

Potrójny wyż:
Jest to czasookres, kiedy wszystkie trzy rytmy wspólnie osiągają wartości bliskie najwyższych. Jeśli taką tendencję widać na wykresie biorytmów, świadczy to o wyjątkowej dużej aktywności człowieka w zakresie wszystkich trzech sprawności, tj. fizycznej, emocjonalnej i intelektualnej. Jest to okres zdecydowanie sprzyjający wszelkiego rodzaju wyzwaniom, kiedy istnieje duża sposobność osiągania sukcesu i realizacji śmiałych zamiarów. Jest to okres korzystny dla spotkań towarzyskich, randek, itp. W tym okresie występuje zwiększona odporność na załamania i depresje.

Potrójny niż:
Jest to czasookres, kiedy wszystkie trzy rytmy wspólnie osiągają wartości bliskie najniższych. Jeśli taką tendencję widać na wykresie biorytmów, świadczy to o wyjątkowej najsłabszej aktywności człowieka w zakresie wszystkich trzech sprawności, tj. fizycznej, emocjonalnej i intelektualnej. Jest to okres, kiedy siły obronne organizmu są najsłabsze. Wskutek małego poziomu energii życiowej w takim okresie występuje skłonność do porażek w każdej dziedzinie życia. Jest to okres zdecydowanie niesprzyjający śmiałym wyzwaniom, w tym również spotkaniom towarzyskim, randkom, itp. Może wystąpić również duża skłonność do komplikacji zdrowotnych. Ogólnie nie zaleca się w tym okresie żadnych działań medycznych obarczonych wysokim poziomem ryzyka niepowodzenia. Może wystąpić również zwiększona skłonność do załamań i depresji.

Podwójny wyż:
Jest to przedział czasowy, kiedy dwa rytmy osiągają wartości bliskie maksymalnym. Jest to odzwierciedlenie wysokiej sprawności organizmu, jednakże niski poziom trzeciego rytmu może częściowo zniweczyć pozytywne aspekty dwu pozostałych.

Podwójny niż:
Jest to przedział czasowy, kiedy dwa rytmy osiągają wartości bliskie minimalnym. Jest to odzwierciedlenie niskiej sprawności organizmu, kiedy organizm potrzebuje odpoczynku aby zregenerować swoje siły "naładować akumulatory". Niż ten jest najbardziej dotkliwy jeśli dotyczy rytmów: fizycznego i emocjonalnego.

Wyż fizyczny:
Ma szczególne znaczenie dla osób, którym potrzebna jest wysoka sprawność fizyczna. W tym okresie występuje również zwiększona odporność organizmu, witalność, zdoność do długotrwałego wysiłku, sprawność seksualna, ale również skłonność do agresji.

Niż fizyczny:
Cechuje się zmnijszoną aktywnością fizyczną. Organizm regeneruje wtedy swoje siły życiowe, co objawia się w bierności, braku chęci do wysiłku, może występować również ospałość i szybsze męczenie się. Jest to okres niesprzyjający ryzykownym przedsięwzięciom medycznym o charakterze inwazyjnym.

Wyż emocjonalny (psychiczny):
Osoba znajdująca się pod wpływem tego wyżu ma doskonały nastrój, pogodę ducha, jest opanowana, może być postrzegana jako bardziej atrakcyjna seksualnie, występuje zwiększona skłonność do dostarczania seksualnej satysfakcji partnerce/partnerowi. Łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi, jest empatyczna, wykazuje zrozumienie drugiej osoby. Jest to idealny okres dla tzw. "jednominutowych sprzedawców", ale również dla artystów. Wzrasta popęd seksualny. Sympatia, miłość, namiętność w tym okresie ma duże szanse powodzenia. Szansa na romans jest duża.

Niż emocjonalny (psychiczny):
W tym okresie występuje zmniejszona aktywność interpersonalna, osłabia się pogoda ducha i opanowania, może występować skłonność do rozdrażnień oraz pesymizmu. W towarzystwie osoba jest bardziej pasywna i trudniej nawiązuje kontakty. W tym okresie następuje regeneracja sił psychicznych człowieka. Spada popęd seksualny. Nowa miłość, sympatia, namiętność, romans w tym okresie ma mniejsze szanse powodzenia.

Wyż intelektualny:
Osoba w tej fazie biorytmu jest skłonna do wysokiej aktywności umysłowej, cechuje się zwiększoną inteligencją, jest bardziej twórcza, ma lepszą sprawność pamięci, jest bardziej komunikatywna, wykazuje większą zdolność do rozwiązywania problemów oraz logicznego pojmowania. Jest to okres idealny do podchodzenia do egzaminów, pisania trudnych prac, aktywności racjonalizatorskiej. Również występuje lepsze poczucie humoru, oraz zdolność do tzw. ciętego języka.

Niż intelektualny:
Osoba znajdująca się w tej fazie posiada mniejszą aktywność umysłową, czas potrzebny na analizowanie i rozwiązywanie problemów wydłuża się, koncetracja jest słabsza. Zewnętrznie może taka osoba być postrzegana jako posiadająca słabe poczucie humoru, w skrajnych wypadkach nawet ociężała umysłowo. Zdawanie egzaminów w tym okresie może przysparzać więcej problemów niż zwykle, mogą wystąpić kłopoty z pamięcią.

Punkty krytyczne:
Jest to moment, w którym dany rytm przechodzi od wartości powyżej średniej do wartości poniżej tej średniej (na wykresie pozioma środkowa linia).

Punkty zerowe:
Jest to moment, w którym dany rytm przechodzi od wartości poniżej średniej do wartości powyżej tej średniej (na wykresie pozioma środkowa linia).

Dokładne umiejscowienie punktów krytycznych / zerowych możliwe jest jeśli znamy nie tylko datę urodzenia ale również godzinę. Na podstawie wykresu łatwo jest przyjąć poprawkę. Wówczas punkt, w którym rytm przecina pionową linię dnia będzie odpowiadał godzinie urodzenia (w tym dniu), zaś w przypadku, kiedy rytm przecina poziomą oś wartości średniej, pomiędzy dwoma pionowymi liniami kolejnych dni, należy do godziny urodzenia dodać 12 godzin. W szczególności po tej korekcie punkt krytyczny / zerowy będzie przypadać w następnym dniu jeśli godzina urodzenia jest wyższa niż 12.00.
Jednakże wskutek różnych, bliżej nieokreślonych czynników dokładne umiejscowienie punktów krytycznych / zerowych może ulec chwilowemu przesumięciu

Fazy kryzysowe: krytyczne, zerowe, albo niżu.
W okresach tych należy zwrócić zwiększoną uwagę na różne okoliczności dnia. Wzrasta bowiem ryzyko wystąpienia problemów i komplikacji, szczególnie w aspekcie danego biorytmu. W przypadku niżu należy wziąć pod uwagę cały okres niżowy, zaś w przypadku punktów zerowych i krytycznych istotny jest przdział czasowy rzędu paru godzin. Należy zaznaczyć, że punkty krytyczne mają większe znaczenie niż zerowe.


Komentarz autorski: Autor niniejszego opracowania dołożył wszelkich starań aby zapewnić wysokiej jakości narzędzia do obliczania i prezentacji biorytmów oraz opisy i komentarze. Jednakże autor nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych narzędzi oraz wiedzy dostępnej na powyższej stronie. Zawartość strony jest zgodna z ogólnodostępną wiedzą z zakresu biorytmiki. Wiedza dotycząca biorytmiki nie zawsze była i jest traktowana jako dyscyplina wiedzy naukowej. Natomiast istnieją źródła naukowe, które dostarczają podstaw do traktowania biorytmiki w kategoriach naukowych.

OgłoszeniaBiorytmyBiorytmy partnerskieBiorytmy grupoweDyskusjeRegulaminEdycja kontaLinkiAktualizacje
  Wyślij wiadomość do administratora
Powered & designed 2005-2006 by NCSK, Update 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.

Warning: pg_connect() [function.pg-connect]: Unable to connect to PostgreSQL server: could not translate host name "postgresql84-1.perso" to address: Name or service not known in /home/nextlove/pozn/db-init.php on line 1